HOME
ONDERZOEK MAAKINDUSTRIE / WERKEN MET BEPERKING RESEARCH MANUFACTURING INDUSTRIES/ WORK AND DISABILITIES

Vanuit de creatieve industrie is er veel interesse voor het werken aan maatschappelijke opgaven. Zorg is zo'n belangrijk vraagstuk waarmee het fonds zich al lange tijd engageert. Stimuleringsfonds voor Creatieve Industrie. Uitgangspunt in het onderzoek zijn de kansen voor de zorg en de stad met de twee ingrediënten: werken als zingeving voor het individu en vitaal onderdeel van de stad. ‘Maken’ en de zichtbaarheid ervan is een vitaal onderdeel van mens-zijn. Als component van de pluriforme leefomgeving en stedelijke dynamiek bewijst de potentie van de eigen regie en het zelfstandig handelen.
Opdracht Stimuleringsfonds voor Creatieve Industrie, juni 2014.
Coproductie met buro MA.AN, architectuur en stedenbouw Rotterdam. 
Within the context of creative industries there is a lot of interest to contribute to societal tasks and challenges. Health care is one of the major and leading issues of the Promotion Fund of Creative Industries. Starting point of this research is to look for opportunities to improve health care and the city, using two ingredients: working as meaning-making and as a vital component of the city itself. 'Creating' and making this process visible to an audience is a vital aspect of life as a human being. As a part of the pluralistic environment and urban dynamics it proves the potential of autonomy and agency.
Assignment Promotion Fund for Creative Industries, June 2014.
Co-production with bureau MA.AN, architecture and urbanism Rotterdam.
 meer:  more:
Vierhavensgebied Rotterdam Vierhavensgebied Keilestraat 9 Rotterdam
Meubelmakerij Meneer van Houten - Pameijer Aarhof Zevenkamp Rotterdam