HOME
WIJKPARK HET OUDE WESTEN WIJKPARK HET OUDE WESTEN
 Situatie.
Het Oude Westen dicht tegen het Centrum krijgt steeds meer vorm als grootstedelijk gebied met ruimtelijke en transparante kwaliteiten binnen een mix van functies en culturen. Het wijkpark het Oude Westen is met de ontwikkeling van het Stationsplein, wandelboulevard Kruisplein en plein Diergaardesingel een van de schakels. Functionerend als doorgangsgebied of verblijfslocatie, allen met een hoog ambitieniveau. Een ontwerp voor het entreegebied van park het Oude Westen kan niet zonder het besef van de aard van dit gebied en toekomstige mogelijkheden. Het park valt binnen de visuele actieradius van Stationsplein naar het centrum van de stad. Onderdeel willen uitmaken van dit grootstedelijk gebied betekent dat er eisen gesteld worden aan attractiviteit, transparantie en toegankelijkheid.
Het park biedt domicilie aan twee ogenschijnlijk tegengestelde fenomenen, de dynamiek van de straatzijde en de rust van het park met de intieme tuin. Geen van elkaar vervreemde kwaliteiten; niets anders dan tegemoet komen de behoefte van bewoner en bezoeker van de stad. Reuring en rust dicht bij elkaar. De fluïde stad.
Abrupte overgangen tussen het ene en het andere gebied resulteren in ontoegankelijkheid en afstand. Vloeiende zones creëren transparantie en communicatie. Deze 'ontgrenzing' is zeker in urbane gebieden, op veel plekken zichtbaar, zowel op cultuur-maatschappelijk terrein als in de publieke ruimte. Natuur is minder gekanaliseerd en dringt binnen in stedelijke maakbaarheid. De grens tussen winkel en straat is diffuus, een deel van de producten maken deel uit van de kleuren en geuren va n de straat. Het maken van een vloeiende overgang tussen straat en park is in deze opdracht een van de belangrijkste opgaven.  Context.
Het oude Westen is situated close to Rotterdam's city center and is growing into a metropolitan area that provides space and visible qualities to a wide variety of functions and cultures. Het wijkpark het Oude Westen is linked to the development of the new Rotterdam Central Station square, the walking boulevard Kruisplein and Diergaardesingel square. All functioning as high standard, ambitious, transit areas or destinations. A design for the entrance zone of park het Oude Westen cannot do without a deeper understanding of its typical nature and future possibilities. The park belongs to the space between Rotterdam's Central station and the city center. Being part of this metropolitan area means that there are certain standards when it comes to attractiveness, transparency and accessibility. The park offers residence to two apparently contradicting phenomena. The dynamic energy of street life and the quiet and calm atmosphere of the park with its private garden. No conflicting qualities; nothing else but providing facilities for citizens – either residents or visitors. A sense of dynamism and peace close to each other. The fluid city life. Abrupt transitions between two areas create a feeling of inaccessibility and distance. Fluid zones create transparency and space for communication. The breaking down of boundaries is visible in many urban areas, both in culture and society. Nature is less controllable and is entering the city's malleability. The boundary between shop and street became diffuse, a part of the displayed products is being part of the characteristic colors and fragrances in the street. To create a fluid transition between the street and park is an important goal of this assignment.
Maquette PARK open
afmetingen doorgangen 13 en 4 meter
Maquette PARK dicht
DAG
NACHT
https://www.youtube.com/watch?v=9NaK0PF3ouk
https://www.youtube.com/watch?v=XgaDRknr6E8
Klik op de links voor visualisatie dag en nacht.
Presentatie plan 16 juni 2015